BALIK BAYAN BOX DOOR TO DOOR DELIVERY SERVICE
JAPAN TO PHILIPPINES
"Ito ang tunay na rekomendado ng kaibigan mo."
Tokyo # (0081)345888742
Viber +63939-9174253
SUBARASHI CARGO SERVICES

SUBARASHI CARGO SERVICES BALIKBAYAN BOX


 


 

TokFORUM CORNER

Post Reply
Forum Home > Bible verses > Mystical Eucharist

lee
Moderator
Posts: 1067

John 6:53-54 Jesus said to them, “Very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day.

 

THE MOST IMPORTANT THING WE DO  IS TO GATHER TO CELEBRATE SUNDAY.IT IS NOT A DAY OF REST , BUT A DAY OF CELEBRATION AND SERVICE....(FRANCISCAN CHAPEL CHURCH TOKYO)

February 13, 2011 at 7:57 PM Flag Quote & Reply

lee
Moderator
Posts: 1067

 Holy Eucharist is a very sacred matter,

God sent Christ to die and deliver us from our sins. (Romans 5.8.) Before His death, He commanded His disciples to partake of the supper in His remembrance. (Matthew 26.26-28; Mark 14.22-25; Luke 22.14-19.) “And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, 'Take, eat; this is My body.' And He took the cup, and gave thanks and gave it to them, saying, 'Drink ye all of it; for this is My blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins.” (Matthew 26.26-28.) Note: All the four gospels give the same account, and in Luke 22.19, Jesus said, “This do in remembrance of me.” Also, the apostle Paul wrote to the church at Corinth concerning the Lord's Supper, when he heard they were partaking of it improperly. (1 Corinthians 11.20-34.) In verse 23 it reads: “For I have received from the Lord, that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus Christ the same night in which He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He brake it and said, 'Take, eat; this is My body which was broken for you. This do in remembrance of Me.”

Do this-... is a commandment of Christ ...

when we obey Christ 's commandments, we show our love for Him...

what happens to those who do not love the LORD?

"If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be Anathema Maranatha." —1st Corinthians 16:22

this is also the situation when the early followers of Christ who cannot partake in the breaking of the bread, who denies his power to make the bread his own flesh .

(The defection)

John 6:53-66 (New American Standard Bible)

53So Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of )the Son of Man and drink His blood, you have no life in yourselves.

54"He who eats My flesh and drinks My blood has eternal life, and I will raise him up on the last day.

55"For My flesh is true food, and My blood is true drink.

56"He who eats My flesh and drinks My blood abides in Me, and I in him.

57"As the living Father sent Me, and I live because of the Father, so he who eats Me, he also will live because of Me.

58"This is the bread which came down out of heaven; not as the fathers ate and died; he who eats this bread will live forever."

Words to the Disciples

59These things He said in the synagogue as He taught in Capernaum.

60Therefore many of His disciples, when they heard this said, "This is a difficult statement; who can listen to it?"

61But Jesus, conscious that His disciples grumbled at this, said to them, "Does this cause you to stumble?

62"What then if you see the Son of Man ascending to where He was before?

63"It is the Spirit who gives life; the flesh profits nothing; the words that I have spoken to you are spirit and are life.

64"But there are some of you who do not believe " For Jesus knew from the beginning who they were who did not believe, and who it was that would betray Him.

65And He was saying, "For this reason I have said to you, that no one can come to Me unless it has been granted him from the Father."

Peter's Confession of Faith

66As a result of this many of His disciples withdrew and were not walking with Him anymore.

please notice that in verse 53 Jesus used truly twice, it signifies a very important truth.

Something familiar with the numbers of the chapter and verse combined?

John 6:66

--

Listen to make a way for understanding.

February 21, 2011 at 5:16 AM Flag Quote & Reply

lee
Moderator
Posts: 1067

LBS online

Deuteronomy 8:2-3, 14-16

Psalm 147:12-15, 19-20

1 Corinthians 10:16-17

John 6:51-58

3 principles truth of the Eucharist

-Sacrifice

-Sacrament

-Real presence

Ang ating inang simbahan ay nagsasabi na may real presence sa sakramento ng Eukaristiya. Na itoy paulit ulit na nangyayari sa misa, at ibinigay ni kristo ito upang kanin patungo sa buhay na walang hanggan.

Luk 22:15. "I have earnestly desired to eat this Passover with you.", maliwanag at sa literal na sense na itoy nagyari noong panahon ng passover, at ang upper room ay pinagsaluhan ang Passover meal. Sa Markos 14:22-26 naganap ang sacramento ng Eukaristya. Sa upper room kung saan masasabi natin na ito ang panahon na magsisimula na ang paghihirap ng ating panginoon :'This is my blood of the New Covenant which is poured out for many. Truly I say to you, I shall not drink again of the fruit of the vine until that day when I drink it new in the kingdom of God.'" Nagbabadya ang Panginoon ng nalalapit na pangyayari.

Dalawang event ang marerelate natin ditto, ang Passover, at ang kalbaryo ni Jesus. Kung saan masasabi natin na hindi nagtatapos ang exodus ng bayan ng Diyos hanggang makarating sila sa baying pangako, bagkus ito ay patuloy na naglakbay hanggang sa pagdating ng ipinangakong tagapagligtas,

Isaiah 9:6-7

For unto us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called the Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace.

Of the increase of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this.

at ang paglalakbay( Passover) na ito ay matatapos sa simula ng paghihirap ni Jesus, sa kangyang kalbaryo. Ang kalbaryo ng panginoon ay nagsimula doon sa upper room kung saan ginanap ang unang Eukaristiya. Ang panimula o institution ng kangyang sakripisyo. At magtatapos sa panahon na kanyang banggitin ang katagang “ naganap na”( sa bundok Golgotha)

Sa piging na iyon, sinabi ni Jesus “"This is my body. This cup is the blood of the New Covenant.", bakit nya pinaghiwalay ang katawan at dugo bilang statement? Ito ay upang ipaalam sa mga disipulo, na siyay mamamatay na. Pag naghiwalay ang dugo sa katawan ng tao, ito ay kawalan na ng buhay-kamatayan. Ipipahayag ni Jesus ang simula ng kanyang sakrisyo hanggang kamatayan. Hindi sa pagkitil ng sinuman kaya namatay ang panginoon, kahit na siyay pinahirapan ng todo, at ipinako sa krus ng mga romano, hindi sila ang kumitil, kundi ang buhay na ito ay inihandog mismo ng panginoon para sa lahat ng tao, upang ang katawan at dugo niyay kanin at inumin natin.

Ito ang pahayag ni San Pablo sa 1 Cor 5:7-8 “7 Alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa, at talaga namang ganyan kayo. Sapagkat naihandog na ang ating Korderong Pampaskwa na walang iba kundi si Cristo. 8 Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa na sagisag ng kasamaan at kahalayan, subalit sa pamamagitan ng tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng kalinisan at katapatan.

Sinabi ditto ni san Pablo na ipagdiwang natin ang paskwa o ang new covenant Passover, na ibinilin ni Jesus na gawin. 1 cor 11:23-26

23 Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo: noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, 24 nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon, at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." 25 Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin." 26 Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito.

. SA mga tumutuligsa sa ating mahal na simbahan tungkol sa ritual at tradisyon , itoy magandang sitas upang mapaliwanagan sila.

Ang Panginoon ay nag-alay ng kanyang sarili, ito ay upang tayoy maligtas ,ngunit ligtas na nga tayo kung ang panginoon lang ang gagawa? Ang gawaing ito ng Diyos ay sa kangyang pangunguna, na dapat naman nating tumbasan, una siyay nagsakripisyo, at upang makamit ang kabuuan ng lahat ng ito, tayo naman ay makikiisa o communion sa panginoon sa pagtanggap sa kanyang katawan at dugo.

Kaya po tinapay na walang lebadura ang pista ng paskwa sa lumang panahon, dahil sa binggit kong sitas kanina, ganun pa rin ang hostia na ating kinakain ngayon sa misa. At hindi maaring gumamit ng ordinaryong tinapay sapagkat hindi ito puro. Sa ebanghelyo sa lingo ito po ang sinasabi:

Juan 6: 51-58

51 Ako nga ang tinapay na nagbibigay-buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan.

52 Dahil dito'y nagkaroon ng mainitang pagtatalu-talo ang mga Judio, Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin?

53 Sinabi ni Jesus, Pakatandaan ninyo: malibang kainin ninyo ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. 54 Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. 55 Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. 56 Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako naman sa kanya. 57 Buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayundin naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. 58 Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang; namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman.

Mapapansin kung atin babasahin ang buong chapter ay maiintindihan din natin ang una at ikalawang pagbasa, sa juan 6 nasasalita ang panginoon tungkol sa tinapay na bumabab sa langit, katuladng manna na ibinigay noon ng Diyos kina Moses sa panahon ng exodo. Ngunit ang tinapay na iyon ay may kaibahan, ang mga kumain ng manna mula sa langit ay namatay, ngunit ang tinapay ng buhay ay may pangakong buhay na walang hanggan.Juan 6:53

Sa panahon nang ibigay ng Diyos ang manna sa ilang, ilang beses nila ito kinakain? Araw-araw, gayun din ang Katoliko ay araw araw kumakain ng tinapay ng buhay tulad ng mga israelita noong panahon ng exodo, nga lang ay nauubos ang manna, hindi tulad ngayon na patuloy ito sa pamamagitan ng Espritu Santo. Ito ang tunay na ibig sabihin ng muling pagkabuhay ni Jesus,

Nagkagulo ang mga disipulo nung banggitin ni Jesus ang tungkol sa pagkain ng kanyang laman, ano ito canibbalismo? Nagpatuloy pa si Jesus at mas matindi pa ang kanyang tugon sa mga tanong nila. Verse 60 ng juan 6 60 Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, Mabigat na pananalita ito; sino ang makakaunawa nito? Tuloy po natin sa 61 -64

61 Alam ni Jesus na nagbubulung-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito; kaya't sinabi niya, Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? 62 Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng Tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? 63 Ang Espiritu ang nagbibigay-buhay; hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritung nagbibigay-buhay. 64 Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Alam na ni Jesus buhat pa noong una kung sinu-sino ang hindi mananalig sa kanya, at kung sino ang magkakanulo sa kanya

Makaapat na beses sinabi ito ni Jesus sa ibat-ibang paraan, na ang pagkain ng kanyang laman at dugo ay magbibigay buhay , sa chapter pa lamng na ito ng Juan.

Dahil dito naganap ang pagtalikod ng mga alagad verse 66 Mula noo'y marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya

TInanong ni Jesus ang mga natirang alagad. 67 Tinanong ni Jesus ang Labindalawa, Kayo naman, gusto rin ba ninyong umalis?

68 Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. 69 Naniniwala kami at ngayo'y natitiyak namin na kayo nga ang Banal na mula sa Diyos.

Ngunit sa kabila nito ,may hindi tumalikod at nanatili ngunit alam ni Jesus na itoy sa Diyablo

70 Sumagot si Jesus, Hindi ba't ako ang humirang sa inyong Labindalawa? Sa kabila nito'y diyablo ang isa sa inyo! 71 Ang tinutukoy niya'y si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagkat si Judas na kabilang sa Labindalawa, ang siyang magkakanulo sa kanya.

Sa sharing na ito masasabi natin na ang paskwa o Passover ay isang paglalakbay sa kasaysayan ng kaligtasan(salvation history) na ang luma at ang bagong tipan ay nagdudugtong patungo sa tagumpay ng Berbong nagkatawang tao mula sa kasalanan, at upang ibigay sa atin ang tinapay ng buhay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Na sa atin ay pagsasaluhan sa araw araw ang laman at dugo ng corderong nag-alay para sa ating kaligtasan.

June 24, 2011 at 10:54 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.