BALIK BAYAN BOX DOOR TO DOOR DELIVERY SERVICE
JAPAN TO PHILIPPINES
"Ito ang tunay na rekomendado ng kaibigan mo."
Tokyo # (0081)345888742
Viber +63939-9174253
SUBARASHI CARGO SERVICES

SUBARASHI CARGO SERVICES BALIKBAYAN BOX


 


 

TokBlog

Ang Kaarawan ni Jesus

Posted by lee on December 2, 2010 at 3:20 PM

Ang Araw ng Kapanganakan ni Jesus

KAPANGANAKAN NI JESUS SA BUWAN NG DISYEMBRE

Tungkol naman sa tuligsang nagsasabing hindi ipinanganak sa buwan ng Disyembre, alamin natin ito sa Banal na Kasulatan. Ang lahi ng mga Judio ay mula sa lahi ni Abraham. At ayon sa kasulatan wala pang Judio or Israel noong mga panahong iyon. Si Abraham ay ipinanganak sa UR sakop ng Chaldea ay isang pagano. Pinili siya ng Diyos na maging Ama ng maraming bansa na magiging piling tao ng Diyos. Sa paglipas ng panahon ang lahing ito ni Abraham ay dumami na napakarami sa loob ng 430 taon pagkatigil nila sa bansang Ehipto. Sa bansang Ehipto maraming bagay ang kanilang natutunan bago sila lumikas sa pamumuno naman ni Moises. Sa panahong iyon ang bansang Ehipto ay sariling kalendaryo at alpabeto. Ang kanilang kalendaryp ay binubuo ng 29 at 30 araw sa loob ng isang buwan. Ang isang taon sa kanila ay binubuo ng labindalawang buwan. Noon lumikas ang mga Israelita sa Ehipto sila man ay mayroon na ring kalendaryo na binubuo rin ng tulad sa bansang Ehipto. Noong bago sila sakupin ng bansang Babylonia ang Israel ay mayroon ng bagong kalendaryong sisusunod. Ang kalendaryong ito ay gamit pa rin ng isilang si Cristo. Noong isilang si Cristo ang Judio ay nasa ilalim ng Imperyong Romano. Ang mga Romano naman ay mayroon sariling kalendaryo at tinatawag itong Julian Calendar. Ang Julian Calendar ay umiral hanggang ika-17 siglo. At noong ika-17 siglo nagkaroon naman ng panibagong kalendaryo at tinawag itong Gregorian Calendar.

Ang mga Hebreo ay may mga batas panrelihiyong sinusunod. At isa sa mga batas na ito ay ang paghahandog na ginagawa ang mga Saserdote tuwing sasapit ang ika-10 ng ika-7 buwan ng taon. Tinatawg nila ang araw na ito ng “Araw ng Bayad-Sala” (Day of Atonement).

“Sapagkat sa araw na ito gagawin ang pagtubos sa inyo upang linisin kayo, sa lahat ng inyong mga kasalanan ay magiging malinis kayo sa harap ng Panginoon” (Lev. 16:30).

“Gayon man sa ika-sampung araw nitong ika-pitong buwan ay araw ng pagtubos, magiging sa inyo’y banal na pagpupulong, at pagdadalamhatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa, at maghahandog kayo ng handog sa panginoon na pinaraan sa apoy” (Lev. 23:27).

Ang kaugaliang ito na tinatawag nilang batas ng relihiyon ay umabot hanggang sa panunungkulan ni Zacarias na ama ni Juan Bautista.

“Ang pangkat ni Zacarias ang nanungkulan noon, at siya’y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote” (Lk. 1:8).

Si Zacarias ang nanunungkulan noon bilang saserdote. Sa pagsapit ng panahon ng pag-aalay ng handog para sa kasalanan ng tao. Si Zacarias ang nagkapalad na nahirang na maghandog ng kamanyang. At noon pumasok si Zacarias sa loob ng Dakong Kabanal-banalan sa araw na iyon ng ika-10 ng ika-7 buwan, nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Diyos.

“Walang anu-ano’y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sag awing kanan ng dambana ng kamangyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makit ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, Huwag kang matakot, Zacaria! Dininig ng Diyos ang iyong dalangin. Kayo ni Elisabet ay magkakaroon ng anak na lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya” (Lk. 1:11-13).

Ang Gawain ng isang Saserdote simula ika-10 ng ika-7 buwan ay natatapos ng 12 araw. Pagkatapos ng gawaing ito at saka pa lamang siya makakauwi ng bahay (2 Cron. 7:9-10).

“Iyong salitain sa mga anak ni Israel na sabihin sa ika-labing limang araw ng ika-pitong buwang ito ay kapistahan ng mga balag na pitong araw sa Panginoon” (Lev. 23:34).

“Kayo’y tatahan sa mga balag na pitong araw, yaong lahat ng tubo sa Israel ay tatahan sa mga balag” (Lev. 23:42).

Sa loob ng labin-dalawang araw si Zacarias ay titigil sa temptlo at sa ika-23 ng ika-pitong buwan saka pa lamang siya uuwi ng baha (2 Cron. 7:9-10).

“Nang matapos ang panahon ng paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elisabet sa kanyang asawa, at hindi unalis ng bahay sa loob ng limang buwan” (Lk. 1:23).

Simulan nating bilangin ang pagdadalang-tao ni Elisabet. Ibagay natin ito sa kalendaryo ng mga Judio. Sa kalendaryo ng mg Judio nagpakita ang anghel kay Zacarias sa buwan ng Tishri.

Ang kalendaryo ng mga Judio sa kapanahunan ni Zacarias bilang isang Saserdote.

1. Nissan……………….....unang buwan

2. Iyyar…………………….ikalawang buwan

3. Suvan…………………...ikatlong buwan

4. Tammuz………………..ika-apat na buwan

5. Ab…………………………ika-limang buwan

6. Elul………………………ika-anim na buwan

7. Tishri……………………ika-pitong buwan

8. Marshevan……………ika-walong buwan

9. Chislev…………………ika-siyam na buwan

10. Tebeth………………..ika-sampung buwan

11. Shebat ……………….ika-labing-isang buwan

12. Adar…………….……ika-labindalawang buwan

Ang kalendaryo ng mga Romano noong ipanganak si Jesus.

1. Marso…………………unang buwan

2. Abril………………….ikalawang buwan

3. Mayo………………….ikatlong buwan

4. Hunyo…………………ika-apat na buwan

5. Hulyo..………………..ika-limang buwan

6. Agosto…………………ika-anim na buwan

7. Setyembre……………ika-pitong buwan

8. Oktubre……………….ika-walong buwan

9. Nobyembre………….ika-siyam na buwan

10. Disyembre………….ika-sampung buwan

11. Enero …………………ika-labing-isang buwan

12. Pebrero………………ika-labindalawang buwan

Ang Gregorian Calendar naman ay nagsimula noong ika-17 siglo.

1. Enero………………unang buwan

2. Pebrero…………..ikalawang buwan

3. Marso……………..ikatlong buwan

4. Abril……………….ika-apat na buwan

5. Mayo...……………ika-limang buwan

6. Hunyo…………….ika-anim na buwan

7. Hulyo……………..ika-pitong buwan

8. Agosto…………….ika-walong buwan

9. Setyembre……….ika-siyam na buwan

10. Oktubre…………ika-sampung buwan

11. Nobyembre……ika-labing-isang buwan

12. Diyembre………ika-labindalawang buwan

Noong magpakita ang anghel Gabriel kay Zacarias ay ika-10 ng ika-7 buwan noon ng paghahandog ng kamanyang sa Dakong Kabanal-banalan. Ang ika-7 buwan ayon sa Hebrew Calendar ay buwan ng Tishri at sa Julain Calendar naman ay Styembre. Kinuha ang salitang Setyembre mula sa salitang Septem (Latin) na ang kahulugan ay pito (7). Sa buwang ito ipinahayag ng anghel Gabriel kay Zacarias na ang kanyang asawang si Elisabet ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Mula sa buwang ito simulan nating bilangin ang paglilihi ni Elisabet.

Hebrew Calendar ----------------------Julian Calendar

1. Tishri -Marshevan….…Setyembre-Oktubre -------1 buwan ang tiyan

ni Elisabet

2. Marshevan-Chislev……Oktobre-Nobyembre ------2

3.Chislev-Tebeth……….…Nobyembre-Disyembre---3

4.Tebeth-Shebat………….Disyembre-Enero----------4

5.Shebat-Adar ……………Enero-Pebrero--------------5

6. Adar-Nissan……………Pebrero-Marso-------------6

Sa ika-anim na buwan ng pagdadalang-tao ni Elisabet, dinalaw naman si Maria ng anghel Gabriel.

“Nang ikaanim na buwan na ng pagdadalang-tao ni Elisabet ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nasaret, Galilea” (Lk.1:26).

Hindi nagtagal pagka-alis ng anghel na dumalaw kay Maria, siya ay pumunta kay Elisabet. Sa pagkikita nilang iyo binati siya ni Elisabet at sinabi ang tungkol sa kanyang dinadala sa sinapupunan. Maliwanag na noong dumalaw si Maria mayroon nang laman ang kanyang bahay-bata.

“Tumira si Maria kina Elisabet nang may tatlong buwan at saka umuwi” (Lukas 1:56).

Anim na buwan ang tiyan ni Elisabet ng dumalaw si Maria sa bahay nito sa Judea. Tatlong buwan siyang tumigil ditto at nang umuwi siya maaaring nakapanganak na si Elisabet. Muling bilangin natin ang mga buwan ng pagkatigil ni Maria sa bahay ni Elisabet.

7. Nissan-Iyyar……………Marso-Abril-------------7-buwan na

ang tiyan ni Elisabet

8.Iyyar-Suvan………………Abril-Mayo------------------8

9. Suvan-Tammuz………..Mayo-Hunyo----------------9

Kung ang ika-siyam na buwan ng pagdadalang-tao ni Elisabet ay Tammus (Hebrew calendar) pumapatak naman itong Hunyo sa Julian Calendar. Ang pagdadalang-tao ng isang babae ay 9 na buwan at ang buwan ng Tammuz ay pumapatak sa tamang bilang ng pagdadalang-tao ng babae. Kung kaya’t si Juan ay ipinanganak sa buwan ng Tammuz o Hunyo. Ang Simbahang Katoliko ay ipinagdiriwang ang kaarawan ni San Juan Bautista tuwing sasapit ang ika-24 ng Hunyo. At ayon sa bilang ng buwan mula noong buwan ng Tishri hanggang sa buwan ng Tammus ito’y hustong ika-siyam na buwan ng pagdadalang-tao ni Elisabet. At noong ipanganak naman si Juan sa buwang ito ay si Maria naman ay tatlong buwan nang nagdadalang-tao. Sapagkat noong dumalaw ang anghel sa kanya ay buwan ng Nissan at noong nagpunta siya kay Elisabet ay may laman na ang kanyang sinapupunan. Mula nang dumating siya sa (bulubundukin ng) Judea hanggang sa umalis siya may tatlong buwan na ang kanyang dinadala. Bilangin natin ang buwan ng pagdadalang-tao ni Maria.

1.. Nissan-Iyyar……Marso-Abril -------1 buwan ang tiyan ni Maria

2. Iyyar-Suavan………Abril-Mayo------------2

3. Suvan-Tammuz …..Mayo-Hunyo----------3

4. Tammuz-Ab…………Hunyo-Hulyo----------4

5. Ab-Elul………………Hulyo-Agosto---------5

6. Elul-Tishri…………...Agosto-Setyembre-----6

7.Tishri-Marshevan ……Setyembre?Oktubre---7

8. Marshevan-Chislev…..Oktubre-Nobyember?8

9. Chislev-Tebeth………Nobyembre-Disyembre-9

Ang tunay na bilang ng pagdadalang-tao ng isang babae ay pumapatak lamang ng siyam na buwan. At ayon sa ginawa nating pagbilang sa paglilihi ni Maria ang ika-9 na buwan ay ang Tebeth. Lumalabas ngayon na si Jesus ay ipinanganak sa buwan ng Tebeth na ang katumbas sa Julian Calendar ay Disyembre. Ang ika-anim na buwan ng pagdadalangtao ni Elisabet ay buwan ng Nissan (Hebrew Calendar) at Marso naman sa Julian Calendar. Ito ang unang buwan ng pagdadalang-tao ni Maria at ang ika-9 ay ang buwan ng tebeth (Hebrew Calendar) at Disyembre naman sa Julian Calendar. Ang araw naman ay nagsisimula sa 6:00 ng hapon ng sumunod na araw. Noong isilang si Jesus ay hindi taglamig na pilit na pinalalabas ng mga kaaway na panahon ng taglamig. Ang buwan ng Tebeth ay hindi taglamig na di tulad sa Gregorian Calendar. Kaya naman mayroon tayong mababasa na noong isilang si Jesus ay mayroong nagpapatol ng tupa nang gabing iyon. Kung ang panahong iyon ay taglamig walang mangangahas magpastol ng tupa sa tindi ng lamig sa kalagitnaang Asya.

Sa ikalilinaw ng marami, narito ang paghahambing ng mga kalendaryo noon at sa kalendaryo sa kasalukuyan.

Buwan Hebrew Julian Gregorian

1. Nissan Marso Enero

2. Iyyar Abril Pebrero

3. Suvan Mayo Marso

4. Tammuz Hunyo Abril

5. Ab Hulyo Mayo

6. Elul Agosto Hunyo

7. Tishri Setyembre Hulyo

8. Marshevan Oktubre Agosto

9. Chislev Nobyembre Setyembre

10. Tebeth DISYEMBRE Oktubre

11. Shebat Enero Nobyembre

12. Adar Pebrero Disyembre

Mapapansin natin na ang buwan ng Tebeth (DISYEMBRE) sa hebrew at Julian Calendar ay pumapatak sa buwan ng Oktobre sa Gregorian Calendar. At itong Gregorian Calendar ay ginamit lamang noong ika-17 siglo at ang gamit noon ay Julian Calendar. Kaya’t maliwanang na si Jesus ay isinilang noong DISYEMBRE at hindi Oktubre.

[Hindi na pinalitan sa bagong kalendaryo ang ika-25 ng Disyembre bilang araw ng kapanganakan ng Panginoong Jesukristo]

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

3 Comments

Reply OscarMox
11:41 PM on September 22, 2019 
Ver pelicula en linea - https://blog.libero.it/wp/veronlinegratispelicula/2019/09/16/ad-a
stra-ver-pelicula-online/


Ad Astra Hasta las estrellas pelicula
Ad Astra pelicula completas
Ad Astra pelicula 4
Ad Astra peliculas
Ad Astra Hasta las estrellas ver película online
Ad Astra Hasta las estrellas ver pelicula
Ad Astra Hasta las estrellas descargar cines gratis
Ad Astra Hasta las estrellas ver peliculas online gratis
Ad Astra descargar pelicula gratis
Ad Astra youtube cine
Ad Astra pelicula completas en chilena
Ad Astra Hasta las estrellas cine mexicanas
Ad Astra Hasta las estrellas pelicula cristianas
Ad Astra descargar película
Ad Astra Hasta las estrellas pelicula infantiles
Ad Astra Hasta las estrellas pelicula en mexicana
Ad Astra Hasta las estrellas pelicula online hd
Ad Astra pelicula fox
Ad Astra Hasta las estrellas si pelicula
Ad Astra pelicula 24
Ad Astra Hasta las estrellas película
Ad Astra Ver pelicula
Ad Astra Ver pelicula online
Ad Astra Hasta las estrellas Ver pelicula en linea
Ad Astra Hasta las estrellas ver pelicula gratis
Ad Astra ver pelicula latino
Ad Astra ver mexicana
Ad Astra Hasta las estrellas Ver película català
Ad Astra ver cine galego
Ad Astra Hasta las estrellas ver pelicula euskara
Ad Astra Hasta las estrellas y descargar cines gratis
Ad Astra y descargar peliculas
Ad Astra pelicula online gratis
Ad Astra Hasta las estrellas en linea cine chilena
Ad Astra película latino online
Ad Astra Hasta las estrellas pelicula completa
Reply Davidpring
5:37 PM on October 1, 2019 
Ver película online - https://blog.libero.it/wp/veronlinegratispelicula/2019/09/17/ramb
o-last-blood-ver-online/


Rambo Last Blood cine en castellano
Rambo Last Blood 5 película en linea hd
Rambo Last Blood 5 cine fox
Rambo Last Blood si pelicula
Rambo Last Blood cine 24
Rambo Last Blood pelicula
Rambo Last Blood 5 Ver cine
Rambo Last Blood 5 Ver cine online
Rambo Last Blood 5 Ver pelicula online
Rambo Last Blood ver película gratis
Rambo Last Blood 5 ver película latino
Rambo Last Blood 5 ver mexicana
Rambo Last Blood 5 Ver pelicula català
Rambo Last Blood 5 ver película galego
Rambo Last Blood 5 ver pelicula euskara
Rambo Last Blood 5 y descargar peliculas gratis
Rambo Last Blood 5 y descargar películas
Rambo Last Blood 5 película latino online
Rambo Last Blood 5 pelicula online gratis
Rambo Last Blood online película chilena
Rambo Last Blood película latino online
Rambo Last Blood película completa
Rambo Last Blood pelicula completa en linea
Reply Anthonydrura
6:03 PM on November 4, 2019 
Ver Doctor Sueño 2019 pelicula en linea - https://www.ivoox.com/ver-doctor-sueno-pelicula-2019-espanol-comp
letas-audios-mp3_rf_43676196_1.html
Ver Doctor Sueño 2019 pelicula online enlace alternativo - https://blog.libero.it/wp/veronlinegratispelicula/2019/10/21/ver-
doctor-sueno-pelicula-online/

Doctor Sueño pelicula
Doctor Sueño pelicula 4
Doctor Sueño cines
Doctor Sueño ver mexicana
Doctor Sueño Ver cine català
Doctor Sueño ver película galego
Doctor Sueño ver pelicula euskara
Doctor Sueño y descargar películas gratis
Doctor Sueño y descargar cines
Doctor Sueño pelicula en linea gratis
Doctor Sueño online pelicula español
Doctor Sueño pelicula latino online
Doctor Sueño película completa
Doctor Sueño película completa online
Doctor Sueño gratis
Doctor Sueño película
Doctor Sueño película completa
Doctor Sueño cine completa online

Tags: [Ignore Please -
Doctor Sueño ver pelicula online, Doctor Sueño película completas, Doctor Sueño ver gratis, Doctor Sueño ver pelicula, Doctor Sueño pelicula latino, Doctor Sueño ver película gratis, Doctor Sueño pelicula completa en mexicana, Doctor Sueño pelicula mexicanas, Doctor Sueño ver en linea, Doctor Sueño ver completas, Doctor Sueño cine completas 2019, Doctor Sueño ver película online español, Doctor Sueño ver película completa, Doctor Sueño cine online españa, Doctor Sueño descargar película